HS.2023-001

Medezeggenschapsraad

Ouders en leerkrachten hebben belangrijke inspraak en medezeggenschap via de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. De MR denkt, adviseert en beslist mee over allerlei (beleids)zaken op school, zoals de schooltijden, het schoolplan, de groepsindeling, de veiligheid enz. Vergaderingen van de MR zijn openbaar. Vergaderdata en notulen staan in de schoolapp.

Heb je als ouder een vraag, een idee of een probleem, dan is de leerkracht het eerste aanspreekpunt of, in het verlengde daarvan, de directeur. Met iets wat meerdere kinderen of de hele school aangaat, kun je ook altijd een MR-lid aanspreken.

Schooloverstijgende belangen worden behartigd via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de LOGOS-scholen. Een afvaardiging van de MR maakt deel uit van de GMR.

Aanmelden