Zorg


Als kinderen extra zorg nodig hebben bij het leren of bij hun sociaal emotionele ontwikkeling bieden wij dit op maat aan. De intern begeleider coördineert deze zorg. Zij is actief op drie niveaus:

In de groep
Goed onderwijs begint met het goed kunnen omgaan met verschillen tussen kinderen. Het is aan de leerkracht om daar voor alle kinderen in de klas een goede vorm in te vinden. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij deze zorg in de klas. Zowel voor de groep als voor de individuele leerling. Voorbeelden hiervan zijn:

 • didactisch en pedagogisch handelen;
 • klassenmanagement;
 • de ontwikkeling ‘partnerschap’ met ouders;
 • het formuleren van onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling en handelingsvragen van de leerkracht;
 • het werken met individuele en groepsplannen (opstellen, uitvoeren en evalueren) en het omgaan met specifiek gedrag;
 • het verwerken van adviezen van de hulpverlening in handelingsplannen;
 • omgaan met professionals in de klas (zoals klassenassistent, ambulante begeleider).

 

In de school
De leerkracht kan alleen dan voor elk kind een passend onderwijsaanbod realiseren, als er op schoolniveau voldoende ondersteuning is. De intern begeleider zorgt (samen met de directeur) voor het realiseren van een goede ondersteuningsstructuur. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het coördineren van de zorg rond leerlingen op school;
 • benutting van de voorschoolse (zorg)informatie;
 • een goede overdracht (samen met de leerkracht van groep 8) naar het VO;
 • inzicht in de sociale kaart;
 • scholing organiseren over thema’s;
 • klassenmanagement;
 • gesprekken met ouders;
 • het zorgbeleid van de school (mee) formuleren;
 • het omgaan met privacy gevoelige informatie;
 • de coördinatie van het schoolondersteuningsteam op school.

 

Bovenschoolse zorg
Wanneer de extra inspanningen door school en het ondersteuningsteam niet helpen is het tijd de vraag voor te leggen aan het schoolondersteuningsteam (SOT).
De taak van de intern begeleider is om (samen met de directeur) ervoor te zorgen alle ondersteuning mogelijkheden optimaal te benutten. Zodat er voor elk kind passende zorg is en de leerkracht ook in staat is elk kind passend onderwijs te bieden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • de voorbereiding en aanmelding bij het ZAT (ouders informeren, toestemming regelen en alle relevante informatie verzamelen);
 • deelname aan de ZAT-bespreking;
 • een terugkoppeling naar de school van de ZAT-adviezen;
 • (eventueel) verwijzen naar SB

 

Contacten

 • met leraren over de begeleiding van zorgleerlingen om af te stemmen;
 • met leraren over de ondersteuningsvraag en de begeleiding van leerlingen om afspraken te maken;
 • met externe organisaties over de begeleiding van zorgleerlingen om overleg te voeren en af te stemmen (logopedie,schoolmaatschappelijk werk, schoolarts, centrum jeugd en gezin,  jeugdhulpverlening);
 • met ouders van leerlingen om de begeleiding van zorgleerlingen te bespreken en af te stemmen.

Webdevelopment: ONMEDIA