MR


Inspraak en medezeggenschap van ouders en leerkrachten is geregeld  via de Wet op de Medezeggenschap en is vastgelegd in een Reglement. De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit evenveel ouders als personeelsleden, in ons geval van elk twee.  De MR denkt, adviseert en beslist mee over allerlei (beleids)zaken op school, zoals de schooltijden, het schoolplan, de groepsindeling, de veiligheid, de aanpak van pesten enz. Vergaderingen van de MR zijn openbaar en daarom vindt u op de website vergaderdata en notulen. De directeur van de school maakt geen deel uit van de MR, maar heeft een adviserende rol en schuift op oproep bij de vergaderingen aan.

Er is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR. Van elke MR van de LOGOS-scholen is iemand afgevaardigd naar de GMR. Daar worden alle schooloverstijgende belangen behartigd.

De MR van De Hoeksteen bestaat uit:

Nicole Dekeling, voorzitter

Debby den Besten, oudergeleding

Carla den Breejen, personeelsgeleding (secretaris)

Corina Groeneveld, personeelsgeleding


Webdevelopment: ONMEDIA